logo
नागरिकांसाठी सुविधा - निवडक प्रकाशनयोग्य मराठी निर्णय
निर्णय दिनांक न्यायालय प्रकरण क्रमांक विभाग
  २८/०८/१९८९   सर्वोच्च न्यायालय   रिट याचिका (फौ.) क्र. २७०/१९८८   सामान्य
  ०१/०८/१९९७   सर्वोच्च न्यायालय   रिट याचिका (फौ.) क्र. ५३९/१९८६ सह रिट याचिका (फौ.) क्र. ५९२/१९९७ मधील फौजदारी किरकोळ याचिका क्रमांक ४२०१/१९९७   पोलीस
  १९/०८/२०१३   मुंबई उच्च न्यायालय, गोवा   डब्ल्यू पी क्र. ४५/२०१०   महसूल
  २० /०२ /२०२३   सर्वोच्च न्यायालय   दिवाणी अपील / १३०८/२०२३   डीएनए चाचणी/ पालकत्व/ दिवाणी
  १५/०२/१९८३   सर्वोच्च न्यायालय   रीट याचिका (फौजदारी ) / १०५३-१०५४ / १९८२   पोलीस/कैद
  २८/०३/२०२३   सर्वोच्च न्यायालय   फौजदारी अपील क्र . ९४३/२०२३ [खास अनुमती याचिका (सीआरएल)] / ९१ ५ / २०२३]   पोलीस//जामीन
  १/०३/२०२३   सर्वोच्च न्यायालय   फौजदारी अपील / ६४६-६४८/२०२३   पोलीस/भ्रष्टाचार
  २५/०४/१९९७   सर्वोच्च न्यायालय   दिवाणी अपील क्र. ३३८४/१९९७   नागरी सेवा
  २१/०२/१९९७   सर्वोच्च न्यायालय   रिट याचिका क्र. १२१२५/१९८४   बाल मजूर
  १३/०२/१९९७   सर्वोच्च न्यायालय   विशेष अनुमती याचिका क्र.४०७७/१९९७   ग्राहक संरक्षण
  २४/०१/१९९७   सर्वोच्च न्यायालय   विशेष अनुमती याचिका क्र. ७६५/१९९७   ग्राहक संरक्षण
  १२/०२/१९९६   सर्वोच्च न्यायालय   दिवाणी अपील क्र. ३६४५/१९९६   सेवा
  ०५/०४/१९९५   सर्वोच्च न्यायालय   विशेष अनुमती याचिका क्र. ९४२/१९९५   फौजदारी
  २३/०१/१९९८   सर्वोच्च न्यायालय   फौजदारी अपील क्र. २१२/१९९६   फौजदारी
  २६/०३/१९९६   सर्वोच्च न्यायालय   विशेष अनुमती याचिका क्र.२५२८१/१९९६   निवडणूक वाद
  ०४/०३/१९७   सर्वोच्च न्यायालय   रिट याचिका क्र. २०२/१९९५   वन आणि पर्यावरण
  ०७/०२/१९९७   सर्वोच्च न्यायालय   दिवाणी अपील क्र. ५७४/१९९७   वन गुन्हा / वाहन जप्ती
  ०२/०४/१९९६   सर्वोच्च न्यायालय   दिवाणी अपील क्र. ७०८४/१९९६   न्यायालयात फसवणूक
  १९/०२/१९९७   सर्वोच्च न्यायालय   विशेष अनुमती याचिका क्र. ३६५९/१९९७   अनलधकृत भोगवटा
  ०८/०१/१९९६   सर्वोच्च न्यायालय   फौजदारी अपील क्र. २६/१९९६   एनडीपीएस जामीन
  ०७/०२/१९९६   सर्वोच्च न्यायालय   दिवाणी अपील क्र. ४१९/१९७८   दिवाणी
  २९/०१/१९९७   सर्वोच्च न्यायालय   दिवाणी अपील क्र. ४५६/१९९७   वार्षिक गोपनीय अहवाल
  ०३/०४/१९९६   सर्वोच्च न्यायालय   दिवाणी अपील क्र. ३१६९/१९८४   दिवाणी
  ३१/०१/१९९७   सर्वोच्च न्यायालय   दिवाणी अपील क्र. ५७३/१९९७   पोस्टल
  ०७/०१/१९९७   सर्वोच्च न्यायालय   दिवाणी अपील क्र. २२-२३/१९९७   औद्योगिक वाद
  १३/०१/१९९७   सर्वोच्च न्यायालय   हस्तांतरण याचिका क्र. २८१/१९९६   प्रकरणाचे हस्तांतरण
  २७/०३/१९९६   सर्वोच्च न्यायालय   दिवाणी अपील क्र. ६१३३-३४/१९८३   आयकर
  २६/०३/१९९६   सर्वोच्च न्यायालय   दिवाणी अपील क्र. ५०९९-५१००/१९९६   रिट अधिकार क्षेत्र
  १५/०२/१९९६   सर्वोच्च न्यायालय   दिवाणी अपील क्र. ३३६६/१९९६   सेवा
  १४/०३/२०२३   सर्वोच्च न्यायालय   फौजदारी अपील क्र. २२३०/२०१०   न्यायालयाबाहेरील कबुली
  १०/०२/२०२३   सर्वोच्च न्यायालय   दिवाणी अपील क्र. १४८/२०२३   न्यायाधीशांची नियुक्ती
  ०७/०३/१९९६   सर्वोच्च न्यायालय   दिवाणी अपील क्र. ७७९/१९७८   तडजोडीचा हुकूमनामा नोंदणी
  ०५/०२/१९९६   सर्वोच्च न्यायालय   दिवाणी अपील क्र. ३३६४/१९९६   सेवा लाभ / नामनिर्देशन
  ०२/०२/१९९६   सर्वोच्च न्यायालय   दिवाणी अपील क्र. ३२१६-१७/१९९६   अनुकंपा तत्वावर नियुक्ती
  १५/०३/१९९६   सर्वोच्च न्यायालय   दिवाणी अपील क्र. २५१८-२१/१९९६   भु संपादन
  १९/०४/१९६०   सर्वोच्च न्यायालय   फौजदारी अपील क्र. ५५/१९५५   फौजदारी